Odwołanie darowizny. Jak odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – Jak odwołać darowiznę?

Kiedy? Wtedy, gdy udowodnimy obdarowanemu rażącą niewdzięczność.

Tak, dowody ! Jakie masz dowody ?

Żona, maż Cię oszukała ? Co robić .

Łatwiej ją zarzucić bliskiemu, bo ma większe obowiązki niż osoba spoza rodziny. Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

Jak odwołać darowiznę?

Wystąpienie przesłanki rażącej niewdzięczności nie czyni darowizny (bezwzględnie) nieważną (odwołaną) z mocy prawa.

W takiej sytuacji powstaje jedynie na rzecz darczyńcy prawo (uprawnienie kształtujące) do odwołania darowizny, a ten może z niego skorzystać bądź nie

Odwołanie darowizny – Rażąca niewdzięczność

W artykule omówione zostaje pojęcie „rażącej niewdzięczności” obdarowanego, o którym mowa w art. 898 § 1 k.c.

O istnieniu lub nieistnieniu podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności.

Bardzo ważne jest postępowanie dowodowe.

Darowany dopuścił się rażącej niewdzięczności?

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 1 k.c.).

Odwołanie darowizny – Co dalej?

Oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje per se przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę. Stwarza bowiem jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Czyli najpierw musimy odwołać darowiznę! To pierwszy krok…

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie darczyńcy, stanowiące jednostronny akt szczodrobliwości, nakłada na obdarowanego etyczny obowiązek wdzięczności.

Odwołanie darowizny – Sankcja

Dlatego jest sankcja w postaci możliwości odwołania darowizny.

Kiedy? W przypadkach skrajnie negatywnego zachowania się w tym zakresie przez obdarowanego.

Zwróćmy uwagę na podobne sprawy.

W wyroku Sądu Najwyższego z 10.08.2017 r., II CSK 871/1615, trafnie podniesiono, że możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest instytucją wyjątkową i w związku z tym przesłanka odwołania powinna być poddana wykładni restryktywnej

Niewdzięczność – Uwzględnia się wszystkie okoliczności 

Wyroku Sądu Najwyższego z 16.05.2007 r., III CSK 74/0419, która brzmi następująco: „Nie ma ogólnej reguły pozwalającej na uznanie zachowania obdarowanego wobec darczyńcy za rażącą niewdzięczność uzasadniającą odwołanie darowizny”. Ocena, czy obdarowanemu można przypisać niewdzięczność i to w stopniu rażącym, musi być dokonywana in casu na podstawie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy z uwzględnieniem dobrych obyczajów, ale również norm obowiązujących w środowisku, w którym funkcjonują obie strony, oraz ich wzajemnych relacji, w tym stopnia bliskości.

Pojęcie „rażącej niewdzięczności” zawarte w przepisie art. 898 § 1 k.c. wymaga zatem analizy motywów określonych zachowań obdarowanego, w tym zwłaszcza tego, czy zachowania te nie są powodowane, czy wręcz prowokowane przez darczyńców. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Cofnięcie pozwu o rozwód. Jak wycofać pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód

Tak! Oczywiście możesz to zrobić.

Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zgody drugiego małżonka do rozpoczęcia rozprawy. Nie musisz o to pytać drugiego małżonka.

Czasem trzeba się zastanowić, czy nie warto ratować małżeństwa. Niekiedy proponuję, aby małżonkowie złożyli do Sądu wniosek o mediacje. Rozmowa jest czasem konieczna.

Osoba występująca z pozwem o rozwód może przecież zmienić zdanie. Przemyśli… Emocje opadną. 

To normalne…

Wtedy należy przygotować odpowiednie dokumenty i wycofać wniosek.

A może warto ratować małżeństwo? Powodów do zmiany zdania jest przecież wiele. No i nie zawsze są takie szlachetne..…

Jak wycofać pozew o rozwód?

Przed terminem pierwszej rozprawy należy wysłać do sądu pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem.

Co napisać? Prawdę.

Co wtedy?

Postępowanie zostanie umorzone. Sąd poinformuje drugą stroną o cofnięciu pozwu i odwoła rozprawę.

Małżonek pozwany, w terminie dwóch tygodni, może żądać od Państwa zwrotu poniesionych kosztów.

Małżonek już zdążył odpisać i również chce rozwodu – Co wtedy?

W tym wypadku Sąd nie będzie mógł umorzyć postępowania, a sprawa zostanie rozpatrzona.

Dlatego jeżeli oboje chcecie wniosek wycofać, to musicie być zgodni również w tym obszarze i zrobić to razem.

Jak napisać wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód?

OŚWIADCZENIE POWODA O COFNIĘCIU POZWU

Na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. oświadczam, iż cofam pozew w sprawie /sygnatura akt/ w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia / bez zrzeczenia się roszczenia/ i wnoszę o umorzenie postępowania. 

Na podstawie art. 203 § 3 k.p.c. wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień …………….i zawiadomienie o tym stron.

 

Więcej:

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe. Nie zgłosiłeś do urzędu skarbowego podatku od najmu mieszkania? Co Ci grozi? Uchylanie się od obowiązku regulowania zobowiązań podatkowych, w tym podatku dochodowego, traktowane jest jak wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Przestępstwa skarbowe – Definicja

Niepłacenie podatku rodzi skutki karne w postaci kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Spójrzmy na kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z art. 53 § 2 i 3 Kodeksu karnego skarbowego, przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu, nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Gdzie znajdę katalog kar?

Katalog kar, środków karnych i zabezpieczających przewidzianych przez ustawodawcę za popełnienie przestępstwa został zawarty w art. 22 § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 roku kks (Dz.U. Nr 83, poz. 930).

Przestępstwa skarbowe – Jaka kara?

Zgodnie z przywołanym przepisem, karami za przestępstwa skarbowe są:
– kara grzywny w stawkach dziennych;
– kara ograniczenia wolności;
– kara pozbawienia wolności.

Na zminimalizowanie lub uniknięcie kary może mieć wpływ zgłoszenie przez podatnika faktu zaniedbania w urzędzie skarbowym, a także wykazanie tzw. czynnego żalu.

 

Więcej:

Wyłudzenie VAT

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Rozwód – Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Rozwód – W jakich sytuacjach można złożyć pozew rozwodowy?

Rozwód – Decyzja o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu.

Według badań rozwód wywołuje te same emocje co śmierć bliskiej osoby. To naprawdę trudne przeżycie – a zwłaszcza początkowy okres.

Rozwód – Kiedy?

Abyś można było złożyć pozew rozwodowy, powinien wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego między małżonkami.

Co to oznacza? Rozkład ma charakter zupełny.

Ważne są więzi. Pozew można wnieść wtedy, gdy ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków.

Często przyjmuje się upływ co najmniej 6-miesięcy od rozpadu związku jako czas graniczny dla uznania, iż rozkład ma charakter trwały.

Więcej:

Adwokat do rozwodu radzi – od czego zacząć rozwód?

Rozwód – Najbardziej nieuczciwe zagrania

1. Kłamstwa 

W sądzie kłamstwa często wychodzą na jaw. Są świadkowie, nagrania, sms-y itp. Postępowanie dowodowe wykaże, że ktoś kłamał.

Jeżeli na przykład masz podejrzenia, że małżonek ma pieniądze, warto przy sprawie rozwodowej zobowiązać go do ujawnienia wyciągów ze wszystkich kont.

Twierdzi, że nie ma pieniędzy, a okazuje się, że ma i to bardzo dużo. Wtedy już Sąd wie, że ktoś lubi kłamać…

2. Wykorzystywanie wspólnych dzieci 

Niestety często dzieci stają się bronią na wojnie….

Rodzice walczą.

Można się rozwieść, ale nigdy nie rozwiedziesz się z dziećmi.

Podczas procesu takie techniki będą bardzo źle wpływały na dzieci.

Sąd też tego nie lubi.

3. Manipulacje świadkami

Często chcemy ustawić świadków. Chcemy, żeby powiedzieli coś konkretnego. Często z nimi rozmawiamy i mamy nadzieję. że powiedzą, co im zasugerujemy.

A okazuje się zupełnie inaczej…

Świadkowie niekiedy mówią za dużo!

4. Przedłużanie postępowania 

Metody na przedłużanie postępowania.

  • zwolnienia lekarskie
  • dowody
  • świadkowie

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Kontakty z dzieckiem – Odszkodowanie za brak kontaktu z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Pytanie zasadnicze – czy kontakty z dzieckiem zostały ustalone? Jeżeli nie, to należy je ustalić!!!

Co jednak w przypadku, gdy kontakty są ustalone, lecz drugi rodzic nie przestrzega postanowienia Sądu?

Etap 1 – Kontakty z dzieckiem

Pierwszy etap został określony w art. 51815 kpc.

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Etap 2

W drugim zaś etapie, regulowanym w art. 59816 § 1 kpc sąd orzeka o nakazaniu zapłaty ustalonej sumy pieniężnej, jeżeli kontaktu są nadal utrudniane lub uniemożliwiane.

Dobro dziecka najważniejsze. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jako zasadę przyjąć jednak trzeba, że rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie. Jeżeli nie – to będzie płacił. 

Kontakty z dzieckiem – Jaka kara za naruszenie postanowienia sądu?

Oznaczenie wysokości sumy pieniężnej grożącej za każde naruszenie obowiązku pozostawione jest więc do uznania sądu, co nie oznacza dowolności.

Suma ma być skuteczna! Dla kogoś dużo to 100 zł, a dla kogoś 10.000 zł.

Ostatnie wyroki to 500 zł – 1500 zł. Wszystko należy rozstrzygać indywidualnie.

Ponadto rodzic, któremu bezprawnie ogranicza się kontakt z dzieckiem, może dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 kc.

 

Więcej:

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa decyzja Sądu.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo).

W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Tak! Uprawdopodobnienie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne.

Zabezpieczenie alimentów – Postanowienie

Otrzymaliśmy postanowienie – co dalej?

Jeżeli się nie zgadzasz, możesz oczywiście się odwołać! Masz na to czas. Należy to uczynić w ciągu 7 dni.

Art. 753 K.p.c.,- w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego.

Zażalenie jest bardzo ważne! Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem, to należy złożyć zażalenie.

Zabezpieczenie alimentów – Złóż wniosek o uzasadnienie 

Tak, to kosztuje. W pierwszej kolejności pisemne uzasadnienie – 100 zł.

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym:

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Po utrzymaniu uzasadnienia masz czas w ciągu 7 dni złożyć zażalenie.

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dziedziczenie. Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Dziedziczenie

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Jak wygląda dziedziczenie, gdy zmarły nie miał dzieci? Zróbmy to dla przykładu na podstawie pewnej historii.

Pan Zenon zmarł i zostawił żonę. Nie mieli dzieci.

Wtedy do spadku z ustawy powołana jest jego małżonka i rodzice.

Dziedziczenie – rodzice zmarłego

Dla dziedziczenia przez rodziców spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim.

Każdy z rodziców  – co do zasady – ma prawo do jednej czwartej spadku. Jeżeli jednak jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a Pan Zenon miał rodzeństwo – to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu Pana Zenona w częściach równych.

Jeżeli Zenon nie miał ani dzieci, ani żony  – wówczas cały spadek przypada jego rodzicom. Tak, rodzicom.

Dziedziczenie – Kto dziedziczy w związkach partnerskich?

Osoby żyjące w związku nieformalnym nie są swoimi spadkobiercami ustawowymi. Jedyny sposób na to, aby mogły po sobie dziedziczyć, to sporządzenie testamentu.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl