Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa. Ali­men­ty to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii przy rozwodzie. 

Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. 

Są ludzie, którzy mają na koncie miliony, jednakże za 50 groszy są w stanie zrobić wszystko. 

Niekiedy jest to walka o coś więcej niż o alimenty. 

Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, zachęcam, aby zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii, lub innych profesjonalnych prawników.

Trzeba uzyskać profesjonalną pomoc, gdyż można dużo stracić. 

Na przestrzeni lat nawet bardzo dużo… 

Alimenty Adwokat Warszawa – Obowiązki alimentacyjne

Obowiązki alimentacyjne to nie tylko alimenty na dziecko. 

Oczywiście najczęściej tak jest, jednakże pamiętajmy, że są różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. 

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. 

Istnieje również, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane – w szczególności, gdy winny jest jeden z małżonków. Wówczas małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów. 

Alimenty na dziecko 

Zacznijmy od końca – do kiedy trzeba łożyć alimenty na dziecko? Często wydaje nam się, że do uzyskania pełnoletności.  Odpowiedź brzmi NIE. 

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Alimenty Adwokat Warszawa – Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić, gdy dziecko uzyskało pełnoletność? Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Co zrobić, gdy po prostu nie stać Cię na alimenty? Należy opisać swoje koszty. 

Czy można zmienić alimenty? Tak!

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Uwaga – zmiana może również dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty Adwokat Warszawa – Czy można się uchylić?

Tak, rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Czy alimenty się przedawniają?

Można dochodzić zaległe alimenty za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu. Można domagać się zasądzenia alimentów zaległych  tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby i istnieją niezaspokojone potrzeby.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

POTRZEBY DZIECKA

MOŻLIWOŚCI OJCA

Pamiętaj – faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby!

Alimenty Adwokat Warszawa – Sąd zasądził wysokie alimenty?

Spokojnie – są na to sposoby. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy utrzymanie dziecka naprawdę tak dużo kosztuje? Może warto to wyliczyć… W drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Najważniejszy jest materiał dowodowy. Należy szczegółowo i bardzo dokładnie sporządzić opis potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych ojca. 

 Alimenty – Zabezpieczenie

Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zawierać powinno wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

Sąd wskazuje –  kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania. Sąd wskazuje również  określenie kwoty zabezpieczenia. 

Jaki termin ?   Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Postanowienie powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia.Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom  postanowienie.

Masz prawo do zażalenia. Zgodnie ze zmianą przepisów która weszła w życie listopad 2019 r. należy w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie.

Alimenty Adwokat 

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia.

Podczas gdy obowiązany nie płaci?  To może ściągnąć komornik ? Masz pieniądze na koncie to szybko komornik ściągnie.

Jak uzasadnić zażalenie ?

Postanowieniem z dnia ____roku Sąd Rejonowy w ______ , III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

W zażalenie wskazujemy czy w całości czy w części skarżymy.

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania, albowiem dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest przeprowadzenie przynajmniej częściowego  postępowania dowodowego.

Celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Alimenty Adwokat

Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej,

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4).

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

Bardzo często zdarza się, że  jeden rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem.

Co wtedy zrobić?

Zacznijmy od początku. Czy znany jest Ci Syndrom Gardnera?

Syndrom Gardnera

To sytuacja, kiedy dziecko nie chce się z nami spotkać.

Co wtedy można zrobić?

Trzeba walczyć.

Niestety dziecko widzi, jak rodzice walczą. Jest jak gąbka – wchłania wszystkie negatywne emocje dookoła siebie.

Dr Richard Gardner to amerykański psychiatra i biegły sądowy, który uważał, iż opisane przez niego zjawisko to zespół objawów powstających u dziecka w zasadzie wyłącznie w sytuacji spraw sądowych o przyznanie opieki nad dzieckiem toczących się w wyniku rozwodu rodziców.

Jak poznać, że dziecko cierpi na syndrom Gardnera?

 • odruchowo wspiera rodzica, z którym na stałe mieszka
 • odrzuca drugiego
 • mówi, że to jego decyzja
 • alienuje drugiego rodzica
 • złość na odrzucanego rodzica jest pozbawiona uzasadnienia,
 • mówi słowami rodzica, którego faworyzuje.

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem? Pamiętaj, najważniejsze jest dobro dziecka 

Musisz ustalić kontakty.

Jeżeli mimo ustalonych kontaktów rodzic nadal utrudnia spotkania z dzieckiem, wówczas koniecznie należy wnieść sprawę do sądu.

Tak – trzeba zdecydować się na odpowiednie ruchy!

Musisz się do tego bardzo dobrze przygotować – zacznij od zebrania dowodów i rozmowy z prawnikiem.

 

Więcej:

Rozwód – Kiedy można złożyć pozew o rozwód ?

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Surowe wyroki? Nie zawsze! Są metody.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2 k.k.s.- jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, wtedy  sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Co robi Sąd?

W pierwszej kolejności Sąd bada, czy oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego. 

Posłużyłeś się nierzetelną fakturą?

W wyniku czego dokonano obniżenia podatku należnego?

Bardzo ważny przepis przy wyłudzeniach VAT. 

Art. 76 § 1 k.k.s. Zgodnie z nim kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej.

W szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowychpodlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Art. 76 k.k.s

Przepis art. 76 k.k.s. stanowi uzupełnienie z art. 56 k.k.s.

Art. 76 k.k.s. są to zachowania polegające na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Więcej:

Adwokat sprawa karna  

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna. Jaka grozi mi kara? Jak znaleźć adwokata? Co zrobić? 

Te pytania zadają osoby, które szukają adwokata do sprawy karnej.

Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielem prywatnym lub oskarżycielem posiłkowym? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać!

Adwokat sprawa karna – Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Doradzamy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji, dbając o ich interesy.

Sprawy karne to wszystkie przypadki, kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. Mogą być to sprawy:

 • powszechne
 • gospodarcze
 • skarbowe
 • wykonawcze
 • wykroczeniowe

  Rodzaje spraw

Adwokat sprawa karna

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się profesjonalną obsługą w następujących sprawach:

 1. jazda pod wpływem alkoholu
 2. wszelkie przestępstwa narkotykowe
 3. kradzieże
 4. oszustwa
 5. wyłudzenia
 6. zniesławienie
 7. pomówienie
 8. wypadki drogowe
 9. rozboje, zabójstwa

Kiedy jest najwyższa kara?

Adwokat sprawa karna

Wszystko zależy, jakie popełniłeś przestępstwo.

Najczęściej sprawa karna jest dla was zaskoczeniem. Pamiętaj, że im większe doświadczenie, tym większa szansa na wygraną.

Pamiętaj, że aresztowanie godzi w godność człowieka i stanowi naruszenie podstawowych dóbr osobistych.

Sąd decyduje o wyroku. Sądy podejmują decyzję, kierując się swoją logiką i swoim interesem.

Należy bezwzględnie bronić swoich racji przed sądem. Profesjonalna pomoc w sprawach karnych jest absolutnie konieczna. 

 

Więcej:

Przestępstwa skarbowe 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny?

Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie?

W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.

 Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka.

Może również dojść do sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Najczęściej największa wojna toczy się o pieniądze. Tak – o pieniądze. 

Podział majątku – Co w przypadku nieruchomości?

Wspólnie kupiliście nieruchomość?

Nieruchomość należy wycenić. Aby tego dokonać, niezbędny jest rzeczoznawca, chyba że strony są zgodne co do wartości nieruchomości.

Gdy strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału… to jest problem.

Pamiętaj, że postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo.

Warto dlatego rozważyć zgodny podział majątku.  Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. Bardzo często przeprowadzam spotkania i proponuję różne rozwiązania problemu. 

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Często ludzie nie są świadomi, jak długo może trwać sprawa o podział i z jakimi kosztami się wiąże.

Sąd przy podziale majątku może przyznać jednemu małżonkowi daną nieruchomość.

Gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.).

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości spłaty i dopłaty jest zatem wartość udziału we współwłasności.

Podział majątku – Spłata i dopłata

Pamiętajmy również o dopłatach.

Dopłata sprowadza się do różnicy pomiędzy wartością udziału a wartością przyznanych współwłaścicielowi rzeczy.

Spłata

Gdy uprawniony do niej małżonek nie otrzymał żadnej rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Dopłata 

Gdy każdy z małżonków otrzymał część rzeczy wspólnych, ale wartość rzeczy, jakie przypadły jednemu z nich, jest niższa od wartości jego udziału w majątku wspólnym – dopłata ma za zadanie wyrównać tę różnicę. 

 

Więcej:

Trudny rozwód 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl