Adwokat Umowa dzierżawy radzi

Adwokat Umowa dzierżawy

Chcesz podpisać umowę ? I zastanawiasz jak jak ma wyglądać?

Na co zwrócić uwagę?

Na czym polega umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy to umowa, na podstawie której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania oraz pobierania z nich pożytków, zaśdzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu.

Gdzie znajdę regulacje? Umowę dzierżawy regulują przepisy w Kodeksie cywilnym –  art. 693-709 Kc.

Do niniejszej regulacji stosuje się również  przepisy dot. najmu –  art. 694 Kodeksu cywilnego.

[ art. 659-692 Kodeksu cywilnego ]

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Jak nazwać strony ?  Stronami umowy dzierżawy są:

  1. dzierżawca,
  2. wydzierżawiający.

Czas trwania umowy dzierżawy

Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas:

  1. określony (maksymalnie na 30 lat),
  2. na czas nieokreślony.

Ważne jest, iż jeżeli umowa najmu została zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 30 lat, to po upływie tego terminu traktowana jest ona jako zawarta na czas nieoznaczony.

[podstawa prawna  art. 695 § 1 KC ]

Adwokat Umowa dzierżawy

Jeśli umowę dzierżawy nieruchomości zawarto na czas określony dłuższy niż rok, to musi ona mieć formę pisemną.

Zarówno pierwszym, jak i drugim może być każdy podmiot. Zasadniczo przepisy prawa nie nakładają w tym żadnych ograniczeń i wymagań co osoby mogącej zawrzeć umowę dzierżawy (na przykład co do konieczności pozostawania przedsiębiorcą lub prowadzenia gospodarstwa rolnego).

Natomiast dzierżawcą nieruchomości państwowej lub komunalnej może być czasem nawet jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Adwokat Umowa dzierżawy

 

Forma umowy dzierżawy

Ważne:

umowa dzierżawy przedsiębiorstwa powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi

umowa dzierżawy nieruchomości rolnej powinna być zawarta w formie pisemnej z datą pewną, jeżeli dzierżawcy ma przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości rolnej;

umowa dzierżawy nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej (w razie niezachowania tej formy umowę dzierżawy poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony).

 

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Jakie prawa ma Dzierżawca  ? przede wszystkim może używać przedmiot dzierżawy, korzystać z niej oraz pobierać z niej pożytki.

 

 

Obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego

Głównym obowiązkiem dzierżawcy wynikającym z umowy dzierżawy jest zapłata czynszu.  W jaki sposób czy miesięcznie, kwartalnie czy rocznie ustala się w umowie.

 

Czynsz dzierżawny może być wypłacany w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju.

Tak , Strony mogą w umowie oznaczyć termin płatności czynszu. Jeśli tego nie uczyniono, czynsz płatny jest z dołu w terminie przyjętym zwyczajowo, a jeśli brak takiego zwyczaju, to czynsz płaci się co pół roku z dołu.

Adwokat Umowa dzierżawy

 

Adwokat Umowa dzierżawy

 

 

To co ważne i powinno się znaleść w umowie to zapisy, iż Dzierżawca ma obowiązek wykonywania umowy dzierżawy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

Wymagania te będą rozumiane inaczej w przypadku dzierżawy przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, a inaczej w przypadku dzierżawy nieruchomości rolnej, czy też gospodarstwa rolnego.

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca powinien zwrócić przedmiot dzierżawy w niepogorszonym stanie. Umowa może jednak stanowić inaczej.

Termin zwrotu strony mogą określić w umowie. Jeśli umowa dzierżawy milczy na ten temat, to przedmiot dzierżawy powinien być zwrócony niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela.

Adwokat Umowa dzierżawy

Zgodnie z art. 704 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony (oraz jeżeli nie uzgodniono inaczej), to można ją wypowiedzieć z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:

  • 1 rok naprzód na koniec roku dzierżawnego – jeżeli zawarta umowę dzierżawy gruntów rolnych;
  • 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego – jeżeli zawarto umowę innej nieruchomości, rzeczy ruchomej lub praw.

Umowę dzierżawy można także wypowiedzieć, jeżeli w jej treści przewidziano wyraźnie taką możliwość.

 

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Uprawnienie takie wynika z art. 667 § 2 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego i wynika z odpowiedniego stosowania przepisów o najmie do umowy dzierżawy.

 

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl