Adwokat Rozwód Gdańsk

Adwokat Rozwód Gdańsk

Kancelaria świad­czykom­plek­so­we usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (usłu­ga Adwo­kat roz­wód Gdańsk).Repre­zen­tu­je­my Klientów w spra­wach roz­wo­do­wych, w postę­po­wa­niach o kontakty z dziećmi, podział majątkupo roz­wo­dzie, obniżenie alimentów,  zasą­dze­nie ali­men­tów, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej,  usta­le­nie kontak­tów z dziec­kiem.

W pierwszej kolejności dąży­my do zawar­cia poro­zu­mienia mię­dzy małżon­ka­mi, rodzicami.

Niekiedy jest to niemożliwe. Jednakże tam gdzie jest możliwość trzeba spróbować.

 

Rozwód Gdańsk — od czego zacząć rozwód?

Bardzo często zastanawiamy się jak zacząć rozwód.  W przy­pad­ku gdy mię­dzy mał­żon­ka­mi nastą­pił zupeł­ny i trwa­ły roz­kład poży­cia rozwód jest dopuszczalny. A kiedy rozwód jest niedopuszczalny ? Roz­wód nie jest dopusz­czal­ny, jeże­li orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Ponadto, dla Sądu isotne jest czy w wsku­tek roz­wo­du mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci mał­żon­ków.

Rozwody

Spraw rozwodowych w Polsce jest tysiące. Większość szuka pomocy profesjonalisty. Czy warto ? Tak zdecydowanie. Sprawa rozwodowa do najłatwiejszych nie należy. Podczas rozwodu jest bardzo dużo emocji.

Sąd orzeka czy i który z mał­żon­ków pono­si winę roz­kła­du poży­cia. Jest również możliwość rozwiązań małżeństwa za porozumieniem stron i nie orzekać  o winie. 

 Sąd w wyro­ku roz­wo­do­wym roz­strzy­ga również o wła­dzy rodzi­ciel­skiejnad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków.  Sąd rozstrzyga również o alimentach, miejscu zamieszkania dziecka.

A co z podziałem majątku ? Prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu sąd może doko­nać podzia­łu mająt­ku.

Czy w trakcie sprawy rozwodowej można zmienić zdanie. Tak, oczywiście. 

Pamiętajmy, iż kwestia winy ma znaczenie co do alimentów. 

Jeżeli zgodzimy się na rozwód bez orzekania o winie. To mamy możliwość alimentów tylko wtedy gdy dotyka nas niedostatek. Zupełnie inna jest sytuacja gdy sąd rozstrzyga o winie. 

Jeżeli chodzi o alimenty na rzecz dziecka – Wszystko zależy od kosztów utrzymania dziecka – utrzy­ma­nie sto­sow­nie do uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go oraz moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych  zobo­wią­za­ne­go.

Rozwód Gdańsk — ile kosztuje rozwód?

Uważam, iż sprawa rozwodowa jest ciężka.

Mówię to bo mam około 12 lat doświadczenia. Nigdy nie wiemy co się wydarzy. Czy drugi małżonek nie zmieni zdania. Często jest tak że na sali sądowej dowiadujemy się dopiero że małżonek przyszedł z Adwokatem.

Dlatego warto wsiąść  adwo­ka­ta roz­wo­do­we­go do sprawy. Koszty są ustalane indywidualnie. Tak i zdecydowanie. Dlaczego ? Bo każda sprawa jest inna.  Niekiedy sprawa kończy się na jednej rozprawie zaś inne trwają latami. 

 

Rozwód Gdańsk — Weź Adwokata

Gdy roz­sta­nie jest koniecz­no­ścią, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy. Wiele może się zdarzyć a konsekwencję są nieodwracalne. Spra­wy roz­wo­do­we są nie­zwy­kle emocjonalne. 

Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych ma umiejętność negocjacyjne. W takiej sytu­acji adwo­kat roz­wo­do­wy to naj­lep­sze roz­wią­za­nie. Uwierzcie mi, że sprawy zaskakują. 

Prawnicy też się rozwodzą. Nic co ludzkie nie jest nam obce dlatego ważna jest szczerość. 

Zawsze próbuję znaleść  naj­lep­sze roz­wią­za­nie.

Rozwody  Gdańsk 

Decyzja w jakim stylu chcecie rozwiązać  małżeństwo należy do Was . Sąd może orzec rozwód bez orze­ka­nia – jednakże musicie wyrazić na to zgodę.Czasem małżonkom wydaje się że nie nie będzie porozumienia jednakże zmienia się to.

Roz­wód bez orze­ka­nia o winie nie zawsze jest moż­li­wy.

Jednakże nie można się bać. Czasem trzeba podjąc decyzję. Zainicjowanie sprawy rozwodowej następuje zawsze od podjęcia decyzji o rozstaniu. Póżniej szukamy możliwości.  Jeśli strony wspólnie zgadzają się co do rozstania, rozprawa rozwodowa powinna być nie tylko szybsza, ale także i łatwiejsza.  tzw. „Rozwód w 5 minut”.

Pamiętajmy, iż Sąd ustala czy zachodzi trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwałość ? Przez trwałość należy tu rozumieć nieodwracalność rozpadu związku i czy są jakiekolwiek szanse na powrót. Sąd o to pyta. 

Więc proszę przygotuj się do pytań. 

Zupełność rozpradu. Sąd bada  3 sfery życia małżeńskiego (sfera fizyczna, emocjonalna oraz gospodarcza).

Tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozprawy. Jeżeli odpowiesz że widzisz szansę na ratowanie małżeństwa i  sąd uzna, że małżeństwo da się uratować, skieruje strony do postępowania mediacyjnego lub oddali powództwo.

Przygotowanie dokumentacji do pozwu rozwodowego

Rozwód  Gdańsk— w czym pomoże adwokat rozwodowy?

Każda wizyta w sądzie związana jest z silnymi emocjami. Rozprawa rozwodowa jest szczególnie istotna. Wszystko na niej może się wydarzyć.  Każda ze stron może mieć swojego pełnomocnika. Niekiedy osobista wizyta w sądzie jest konieczna.  Sąd musi wysłuchać każdego z małżonków  poznać waszą  historię i ustalić okoliczności konieczne do tego aby rozwiązać małżeństwo. 

Strona powinna być przygotowana na to, że będą jej zadawane pytania. Konieczne jest to abyś był/a przygotowany/a do tego. Zawsze  swoim klientom wysyłam listę pytań jakie sąd zadaje.Oczywiście nie są to pytania 1:1. Jednakże doświadczenie na sali sądowej wypracowało listę pytań które się powtarzają. 

W czym może pomoc Adwokat od rozwodów. Przede wszytskim świad­czy pora­dy praw­ne . Po zapo­zna­niu się z sytu­acją  może­my ustalić strategie dalszych kroków.

Adwokat również pro­wa­dzi nego­cja­cję –mał­żon­ko­wie, któ­rzy decy­du­ją się na roz­wód. To bardzo ważne.  Uzy­ska­nie porozumienie zwiększa szansę  na rozwód na pierwszej roz­pra­wie. 

I to co najważniejsze repre­zen­tu­je Klien­tów przed sądem w postę­po­wa­niu o roz­wód.

 

Rozwody Gdańsk — jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jak wygląda sprawa ?

Wchodzimy po wywołaniu sprawy. Na sale również wtedy wchodzą świadkowie, gdyż muszą się zameldować że stawili się na rozprawę.Po stronie lewej (patrząc na Sąd) siada powód.  Jeżeli jesteśmy stroną pozwaną idziemy na prawo. A świadkowie siadają tam gdzie publiczność. Uwaga : Sprawa rozwodowa odbywają się bez udziału publiczności.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa ? Sąd w pierwszej kolejności sprawdzi listę obecności, kto się stawił a kto się nie stawił.

Regułą jest przesłuchiwanie w pierwszej kolejności świadków strony powodowej, a w drugiej – strony pozwanej. Oczywiście strony mają prawo brać udział w przesłuchiwaniu świadków, w szczególności zadawać im pytania.

Wszystko zależy czy chcemy rozwiązać nasze małżeństwo bez orzekania o winie czy chcemy dochodzić kto zawinił.  Pierwsza rozprawa rozpoczyna się od kilku pytań, których celem jest ustalenie czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, jaka jest sytuacja dzieci, czy toczyły się inne sprawy rodzinne (których akta należy dołączyć do sprawy rozwodowej) i przede wszystkim: czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa.

Następnym etapem jest przesłuchiwanie świadków.

Dopiero po wyczerpaniu listy świadków nadchodzi czas na przesłuchanie stron.

W pierwszej kolejności przesłuchiwany jest powód a następnie pozwany. Pamiętaj, iż podczas przesłuchania będziesz mógł odnieść się do zeznań świadków.

Najważniejszy jest pozew i odpowiedź na pozew. Sąd najpierw będzie chciał potwierdzić informacje zawarte w pozwie.

Jakie pytania może zadać stronom sąd?

Pamiętajmy, iż miedzy małżonkam występują 3 rodzaje więzów tj. gospodarcza, fizyczna i duchowa. Dlatego sąd będzie pytał o te okoliczności. 

Jeżeli sąd będzie ustał  alimenty. Przygotuj się na pytania dotyczące wydatków. Należy pamietać, iż pytania na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie będą bardziej szczegółowe i mogą dotyczyć wielu ubocznych kwestii. 

Pamiętaj solidne przygotowanie  redukuje stres. 

 

Adwokat 

 

Roz­wód nie jest dopusz­czal­ny, jeże­li wsku­tek nie­go mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci z innych wzglę­dów orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go żąda go mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia, a dru­gie z mał­żon­ków nie wyra­ża zgo­dy na roz­wód, przy czym odmo­wa zgo­dy na roz­wód nie jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go.

Adwokat prawo rodzinne Gdańsk

O roz­wo­dzie orzeka Sąd Okrę­go­wy. Z powódz­twem o rozwód może wystą­pić każ­dy z mał­żon­ków.

Spra­wa roz­wo­do­wa odbywasię nawet w przy­pad­ku nie­sta­wien­nic­twa jed­nej ze stron. Co jeżeli pozwany się nie stawi ? Są duże szanse że Sąd wyda wyrok zaoczny.  

Zanim sad wyda wyrok. Konieczne  jest prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia dowo­do­we­go.

W pra­wi­dło­wym przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­su, z pew­no­ścią pomo­że adwo­kat spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach roz­wo­do­wych.

Mediacja? Czy jest możliwa mediacja?

Czasami zdarza się jednak, że stosunki pomiędzy stronami postępowania mogą być naprawione, co w ostateczności pozwoli na uratowanie związku. Dlatego też sędziowie pytają czy jest szansa na przeprowadzenie Mediacji? Ja uważam osobiści, że mediacja jest niekiedy konieczna. Dzięki niej mamy możliwość znaleść porozumienie. Jeżeli nie uda się uratować małżeństwa to możemy znaleść konsensus w sprawach związanych z alimentami.

W zależności od  okoliczności sąd może oddalić powództwo lub skierować strony do mediacji. Rozwód i mediacja. 

Zgodnie z treścią art. 436 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. 

 

Mediację można  prze­pro­wa­dzić na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia.

Wyrok rozwodowy

Wyrok rozwiązujący małżeństwo.Co jeszcze może znaleść się w wyroku? Alimenty, kontakty, podział majątku, kontakty o rozwód. 

W orze­cze­niu tym moż­li­we jest rów­nież roz­strzy­gnię­cie o pra­wach i obo­wiąz­kach roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków. 

Dodatkowo Sąd może również określić o spo­so­bie korzy­sta­nia z miesz­ka­nia, o ile mał­żon­ko­wie zaj­mu­ją wspól­ne miesz­ka­nie.

Co jeszcze ? 

Na żądanie drugiego małżonka możliwe jest żeby Sąd nakazał eksmisję, doko­nać podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go, ale tyl­ko, gdy prze­pro­wa­dze­nie tego podzia­łu nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu.

 Orzeczenia rozwodu

Mał­żeń­stwo ist­nie­je do chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku roz­wo­do­we­go. Spokojnie.. Dzieci i alimenty zostają. Małżeństwo ulega rozwiązaniu jednakże zawsze jesteście rodzicami.  Z chwi­lą upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku roz­wo­do­we­go z mocy pra­wa usta­je usta­wo­wa wspól­ność mająt­ko­wa mał­żeń­ska.

Adwokat od rozwodów 

Adwokat od rozwodów. To  trudny wybór. I  bardzo ważny. Małżonkowie potrzebują nie tylko typowo merytorycznej pomocy ze strony profesjonalnego pełnomocnika, ale także zrozumienia.