Alimenty Adwokat Gdańsk 

Alimenty Adwokat Gdańsk

 

Alimenty Adwokat. Ali­men­ty, to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii. 

Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. 

Są ludzie którzy mają miliony na koncie jednakże za 50 groszy są wstanie zrobić dużo. 

Niekiedy jest to walka o coś więcej niż o alimenty. 

Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie należy zwrócić się do mnie – do mojej Kancelarii bądź ewentualnie zwrócić się o pomoc do kogoś innego. 

Jednakże koniecznie trzeba uzyskać profesjonalną pomoc gdyż można dużo stracić. 

Na przestrzeni lat nawet bardzo dużo. 

Pozew o alimenty – reprezentacja przed sądem

Alimenty Adwokat Gdańsk

 

Obowiązki alimentacyjne. To nie tylko alimenty na dziecko. 

Oczywiście najczęściej jednakże są różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. 

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. 

Jak także wtedy kiedy małżonstwo zostanie rozwiązane. A w szczególności gdy jest winny jeden z małżonków to małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów. 

Alimenty na dziecko 

Zacznijmy od końca ? Do kiedy ? Często wydaje nam się że uzyskania pełnoletności.  Odpowiedź brzmi NIE. 

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Alimenty Adwokat Gdańsk

Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić gdy dziecko uzyskało pełnoletność! Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Alimenty na dziecko – Po prostu nie stać mnie na alimenty „nadmierny uszczerbek”. Należy opisac swoje koszty. 

Czy można zmienić alimenty tak ?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Uwaga. zmiana również może dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty Adwokat Gdańsk

Czy można się uchylić ?

Tak, rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Czy alimenty się przedawniają ?

Można dochodzić zaległe alimenty za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu. Można domagać się zasądzenia alimentów zaległych  tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby i istnieją niezaspokojone potrzeby.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

POTRZEBY DZIECKA

MOŻLIWOŚĆ OJCA

Pamiętaj, faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby. !!!!

Alimenty Adwokat Gdańsk

Czy sąd zasądził wysokie Alimenty ?

Spokojnie są na to sposoby. Numer jeden czy na prawdę tyle kosztuje dziecko ? Może warto to wyliczyć …. Tak w drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Najważniejszy jest materiał dowodowy. Czyli dowody. Należy szczegółowo i bardzo dokładnie opis potrzeby dziecka jak także możliwości zarobkowe ojca. 

Jak szybko alimenty ? – Alimenty Zabezpieczenie

Alimenty Zabezpieczenie.  Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu ?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zawierać powinno wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

Sąd wskazuje –  kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania. Sąd wskazuje również  określenie kwoty zabezpieczenia. 

Jaki termin ?   Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Postanowienie powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia.Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom  postanowienie.

Masz prawo do zażalenia. Zgodnie ze zmianą przepisów która weszła w życie listopad 2019 r. należy w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie. 

Alimenty Adwokat Gdańsk

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia.

Podczas gdy obowiązany nie płaci?  To może ściągnąć komornik ? Masz pieniądze na koncie to szybko komornik ściągnie.

Jak uzasadnić zażalenie ?

Postanowieniem z dnia ____roku Sąd Rejonowy w ______ , III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

W zażalenie wskazujemy czy w całości czy w części skarżymy. 

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania, albowiem dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest przeprowadzenie przynajmniej częściowego  postępowania dowodowego. 

Celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Alimenty Adwokat

Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej,

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4).