Cofnięcie pozwu o rozwód . Jak wycofać pozew o rozwód ?

Tak! Oczywiście, że tak możesz to zrobić.

Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zgody drugiego małżonka do rozpoczęcia rozprawy.

Nie musisz o to pytać drugiego małżonka. 

Czasem trzeba się zastanowić czy nie warto ratować małżeństwa.

Niekiedy proponuję aby małżonkowie złożyli wniosek do Sądu wniosek o mediacje.

Czasem rozmowa jest konieczna.  

Osoba występująca z pozwem o rozwód może przecież zmienić zdanie. Przemyśli… Emocje opadną. 

To normalne…

Wtedy należy przygotować odpowiednie dokumenty i wycofać wniosek. 

A może warto ratować małżeństwo?

Powodów do zmiany zdania jest przecież wiele. No i nie zawsze są takie szlachetne..…

Jak wycofać pozew o rozwód ?

Przed terminem pierwszej rozprawy,wysłać do sądu pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem.

Co wpisać … Prawdę ….

Co wtedy ?

Postępowanie zostanie umorzone. Sąd poinformuje drugą stroną o cofnięciu pozwu i odwoła rozprawę.

Małżonek pozwany, w terminie dwóch tygodni, może żądać od Państwa zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli małżonek już zdążył odpisać i również chce rozwodu ?

W tym wypadku Sąd nie będzie mógł umorzyć postępowania, a sprawa zostanie rozpatrzona.

Dlatego jeżeli oboje chcecie wniosek wycofać to musicie być zgodni również w tym obszarze i zrobić to oboje.

Cofnięcie pozwu o rozwód

Jeżeli nie to warto spróbować mediację. 

Jak napisać wniosek o cofniecie pozwu 

OŚWIADCZENIE POWODA O COFNIĘCIU POZWU

Na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. oświadczam, iż cofam pozew w sprawie /sygnatura akt/ w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia / bez zrzeczenia się roszczenia/ i wnoszę o umorzenie postępowania. 

Na podstawie art. 203 § 3 k.p.c. wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień …………….i zawiadomienie o tym stron.