Kontakty z dzieckiem. Odszkodowanie za brak kontaktu z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem.

Pytanie zasadnicze czy kontakty zostałe ustalone ? Jeżeli kontakty nie zostały ustalone…. To należy je ustalić !!!

Jeżeli kontakty są ustalone zaś drugi rodzic nie przestrzega postanowienia Sądu ?

 

Pierwszy etap został określony w art. 51815 kpc.

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

W drugim zaś etapie, regulowanym w art. 59816 § 1 kpc sąd orzeka o nakazaniu zapłaty ustalonej sumy pieniężnej, jeżeli kontaktu są nadal utrudniane lub uniemożliwiane.

 Dobro dziecka najważniejsze. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

         

Jako zasadę przyjąć jednak trzeba, że rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie jeżeli nie – to będzie płacił. 

 

Ile zapłaci ?

Oznaczenie wysokości sumy pieniężnej grożącej za każde naruszenie obowiązku pozostawione jest więc do uznania sądu, co nie oznacza dowolności.

Suma ma być skuteczna ! Dla kogoś 100 zł dużo a dla kogoś 10.000 zł. 

Ostatnie wyroku to 500 zł. 1500 zł. Wszystko należy indywidualnie rozstrzygać. 

 

Ponadto, Rodzic, któremu bezprawnie ogranicza się kontakt z dzieckiem, może dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 kc.