Podział majątku ! Jak podzielić majątek ?

Podział majątku

Jak sąd podzieli majątek wspólny?

Zastanawiasz się ? Nie wiesz jak Sąd podzieli majątek? Nie wiesz czy uda znaleść się porozumienie ?

W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie. 

 Podział majątku przez Sąd  polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka. 

Może również dojść do sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, 

Najczęściej najwieksza wojna jest o pieniądze. Tak o pieniądze. 

Podział majątku

Wspólnie kupiliście nieruchomość?

W przypadku nieruchomości należy wycenić ją. Do tego niezbędny jest rzeczoznawca chyba że strony są zgodne co do wartości. 

Gdy strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału …to jest problem.

Pamiętaj, postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo.

Warto dlatego rozważyć podział majątku zgodny.  Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. Bardzo często przeprowadzam spotkania  i proponuje różne rozwiązania problemu. 

 

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Często ludzie nie są świadomi jak długo może trwać sprawa o podział  i z jakimi kosztami to się wiąże. 

 

Sąd przy podziale majątku może przyznać jednemu małżonkowi daną nieruchomość. 

Gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata ( art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.).

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości spłaty i dopłaty jest zatem wartość udziału we współwłasności.

Podział majątku

Pamiętajmy również o dopłatach.

Dopłata sprowadza się do różnicy pomiędzy wartością  udziału a wartością przyznanych współwłaścicielowi rzeczy.

 

Spłata

-gdy uprawniony do niej małżonek nie otrzymał żadnej rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Dopłata 

– gdy każdy z małżonków otrzymał część rzeczy wspólnych, ale wartość rzeczy, jakie przypadły jednemu z nich, jest niższa od wartości jego udziału w majątku wspólnym – dopłata ma za zadanie wyrównać tę różnicę.