Przestępstwo  Wyłudzenie VAT

Przestępstwo  Wyłudzenie VAT

Wyroki surowe…..? Nie zawsze ! Są metody 

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. 

 

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2 k.k.s.- jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości ? To wtedy  sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Co robi Sąd? W pierwszej kolejności Sąd bada czy oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego. 

Posłużyłeś się nierzetelną fakturą ?

W wyniku czego  dokonano obniżenia  podatku należnego ?

 

Bardzo ważny przepis przy wyłudzeniach VAT. 

Art. 76 § 1 k.k.s. Zgodnie z nim  kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym [lub ]zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd [kogo->]właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej.

[uwaga] W szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych,[Jaka kara] podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Tak. Przepis art. 76 k.k.s. stanowi uzupełnienie z art. 56 k.k.s.

Art. 76 k.k.s. są to zachowania polegające na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej

[lub]

zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek

[lub] bieżących

[albo] przyszłych zobowiązań podatkowych.