Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny?

Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie?

W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.

 Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka.

Może również dojść do sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Najczęściej największa wojna toczy się o pieniądze. Tak – o pieniądze. 

Podział majątku – Co w przypadku nieruchomości?

Wspólnie kupiliście nieruchomość?

Nieruchomość należy wycenić. Aby tego dokonać, niezbędny jest rzeczoznawca, chyba że strony są zgodne co do wartości nieruchomości.

Gdy strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału… to jest problem.

Pamiętaj, że postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo.

Warto dlatego rozważyć zgodny podział majątku.  Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. Bardzo często przeprowadzam spotkania i proponuję różne rozwiązania problemu. 

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Często ludzie nie są świadomi, jak długo może trwać sprawa o podział i z jakimi kosztami się wiąże.

Sąd przy podziale majątku może przyznać jednemu małżonkowi daną nieruchomość.

Gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.).

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości spłaty i dopłaty jest zatem wartość udziału we współwłasności.

Podział majątku – Spłata i dopłata

Pamiętajmy również o dopłatach.

Dopłata sprowadza się do różnicy pomiędzy wartością udziału a wartością przyznanych współwłaścicielowi rzeczy.

Spłata

Gdy uprawniony do niej małżonek nie otrzymał żadnej rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Dopłata 

Gdy każdy z małżonków otrzymał część rzeczy wspólnych, ale wartość rzeczy, jakie przypadły jednemu z nich, jest niższa od wartości jego udziału w majątku wspólnym – dopłata ma za zadanie wyrównać tę różnicę. 

 

Więcej:

Trudny rozwód 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Cofnięcie pozwu o rozwód. Jak wycofać pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód

Tak! Oczywiście możesz to zrobić.

Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zgody drugiego małżonka do rozpoczęcia rozprawy. Nie musisz o to pytać drugiego małżonka.

Czasem trzeba się zastanowić, czy nie warto ratować małżeństwa. Niekiedy proponuję, aby małżonkowie złożyli do Sądu wniosek o mediacje. Rozmowa jest czasem konieczna.

Osoba występująca z pozwem o rozwód może przecież zmienić zdanie. Przemyśli… Emocje opadną. 

To normalne…

Wtedy należy przygotować odpowiednie dokumenty i wycofać wniosek.

A może warto ratować małżeństwo? Powodów do zmiany zdania jest przecież wiele. No i nie zawsze są takie szlachetne..…

Jak wycofać pozew o rozwód?

Przed terminem pierwszej rozprawy należy wysłać do sądu pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem.

Co napisać? Prawdę.

Co wtedy?

Postępowanie zostanie umorzone. Sąd poinformuje drugą stroną o cofnięciu pozwu i odwoła rozprawę.

Małżonek pozwany, w terminie dwóch tygodni, może żądać od Państwa zwrotu poniesionych kosztów.

Małżonek już zdążył odpisać i również chce rozwodu – Co wtedy?

W tym wypadku Sąd nie będzie mógł umorzyć postępowania, a sprawa zostanie rozpatrzona.

Dlatego jeżeli oboje chcecie wniosek wycofać, to musicie być zgodni również w tym obszarze i zrobić to razem.

Jak napisać wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód?

OŚWIADCZENIE POWODA O COFNIĘCIU POZWU

Na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. oświadczam, iż cofam pozew w sprawie /sygnatura akt/ w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia / bez zrzeczenia się roszczenia/ i wnoszę o umorzenie postępowania. 

Na podstawie art. 203 § 3 k.p.c. wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień …………….i zawiadomienie o tym stron.

 

Więcej:

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl