Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Surowe wyroki? Nie zawsze! Są metody.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2 k.k.s.- jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, wtedy  sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Co robi Sąd?

W pierwszej kolejności Sąd bada, czy oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego. 

Posłużyłeś się nierzetelną fakturą?

W wyniku czego dokonano obniżenia podatku należnego?

Bardzo ważny przepis przy wyłudzeniach VAT. 

Art. 76 § 1 k.k.s. Zgodnie z nim kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej.

W szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowychpodlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Art. 76 k.k.s

Przepis art. 76 k.k.s. stanowi uzupełnienie z art. 56 k.k.s.

Art. 76 k.k.s. są to zachowania polegające na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Więcej:

Adwokat sprawa karna  

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dziedziczenie. Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Dziedziczenie

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Jak wygląda dziedziczenie, gdy zmarły nie miał dzieci? Zróbmy to dla przykładu na podstawie pewnej historii.

Pan Zenon zmarł i zostawił żonę. Nie mieli dzieci.

Wtedy do spadku z ustawy powołana jest jego małżonka i rodzice.

Dziedziczenie – rodzice zmarłego

Dla dziedziczenia przez rodziców spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim.

Każdy z rodziców  – co do zasady – ma prawo do jednej czwartej spadku. Jeżeli jednak jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a Pan Zenon miał rodzeństwo – to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu Pana Zenona w częściach równych.

Jeżeli Zenon nie miał ani dzieci, ani żony  – wówczas cały spadek przypada jego rodzicom. Tak, rodzicom.

Dziedziczenie – Kto dziedziczy w związkach partnerskich?

Osoby żyjące w związku nieformalnym nie są swoimi spadkobiercami ustawowymi. Jedyny sposób na to, aby mogły po sobie dziedziczyć, to sporządzenie testamentu.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl