Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa. Ali­men­ty to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii przy rozwodzie. 

Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. 

Są ludzie, którzy mają na koncie miliony, jednakże za 50 groszy są w stanie zrobić wszystko. 

Niekiedy jest to walka o coś więcej niż o alimenty. 

Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, zachęcam, aby zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii, lub innych profesjonalnych prawników.

Trzeba uzyskać profesjonalną pomoc, gdyż można dużo stracić. 

Na przestrzeni lat nawet bardzo dużo… 

Alimenty Adwokat Warszawa – Obowiązki alimentacyjne

Obowiązki alimentacyjne to nie tylko alimenty na dziecko. 

Oczywiście najczęściej tak jest, jednakże pamiętajmy, że są różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. 

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. 

Istnieje również, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane – w szczególności, gdy winny jest jeden z małżonków. Wówczas małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów. 

Alimenty na dziecko 

Zacznijmy od końca – do kiedy trzeba łożyć alimenty na dziecko? Często wydaje nam się, że do uzyskania pełnoletności.  Odpowiedź brzmi NIE. 

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Alimenty Adwokat Warszawa – Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić, gdy dziecko uzyskało pełnoletność? Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Co zrobić, gdy po prostu nie stać Cię na alimenty? Należy opisać swoje koszty. 

Czy można zmienić alimenty? Tak!

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Uwaga – zmiana może również dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty Adwokat Warszawa – Czy można się uchylić?

Tak, rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Czy alimenty się przedawniają?

Można dochodzić zaległe alimenty za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu. Można domagać się zasądzenia alimentów zaległych  tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby i istnieją niezaspokojone potrzeby.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

POTRZEBY DZIECKA

MOŻLIWOŚCI OJCA

Pamiętaj – faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby!

Alimenty Adwokat Warszawa – Sąd zasądził wysokie alimenty?

Spokojnie – są na to sposoby. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy utrzymanie dziecka naprawdę tak dużo kosztuje? Może warto to wyliczyć… W drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Najważniejszy jest materiał dowodowy. Należy szczegółowo i bardzo dokładnie sporządzić opis potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych ojca. 

 Alimenty – Zabezpieczenie

Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zawierać powinno wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

Sąd wskazuje –  kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania. Sąd wskazuje również  określenie kwoty zabezpieczenia. 

Jaki termin ?   Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Postanowienie powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia.Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom  postanowienie.

Masz prawo do zażalenia. Zgodnie ze zmianą przepisów która weszła w życie listopad 2019 r. należy w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie.

Alimenty Adwokat 

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia.

Podczas gdy obowiązany nie płaci?  To może ściągnąć komornik ? Masz pieniądze na koncie to szybko komornik ściągnie.

Jak uzasadnić zażalenie ?

Postanowieniem z dnia ____roku Sąd Rejonowy w ______ , III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

W zażalenie wskazujemy czy w całości czy w części skarżymy.

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania, albowiem dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest przeprowadzenie przynajmniej częściowego  postępowania dowodowego.

Celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Alimenty Adwokat

Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej,

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4).