Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie Alimentów

Jest to decyzja Sądu tymczasowa…

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

 Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo).

W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Tak! Uprawdopodobnienie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne.

 

Otrzymaliśmy postanowienie ? Co dalej……

Jeżeli nie zgadzasz się możesz oczywiście się odwołać! Masz na to czas. 

Należy. w ciągu 7 dni można.

art. 753 K.p.c.,- w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego.

Zażalenie jest bardzo ważne ! Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem to należy złożyć zażalenie.

Zabezpieczenie alimentów – złóż wniosek o uzasadnienie 

Tak to kosztuje

w Pierwszej kolejności

Pisemne uzasadnienie za 100 zł

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Po utrzymaniu uzasadnienia masz czas w ciągu 7 dni złożyć zażalenie.