Odwołanie darowizny. Jak odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – Jak odwołać darowiznę?

Kiedy? Wtedy, gdy udowodnimy obdarowanemu rażącą niewdzięczność.

Tak, dowody ! Jakie masz dowody ?

Żona, maż Cię oszukała ? Co robić .

Łatwiej ją zarzucić bliskiemu, bo ma większe obowiązki niż osoba spoza rodziny. Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

Jak odwołać darowiznę?

Wystąpienie przesłanki rażącej niewdzięczności nie czyni darowizny (bezwzględnie) nieważną (odwołaną) z mocy prawa.

W takiej sytuacji powstaje jedynie na rzecz darczyńcy prawo (uprawnienie kształtujące) do odwołania darowizny, a ten może z niego skorzystać bądź nie

Odwołanie darowizny – Rażąca niewdzięczność

W artykule omówione zostaje pojęcie „rażącej niewdzięczności” obdarowanego, o którym mowa w art. 898 § 1 k.c.

O istnieniu lub nieistnieniu podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności.

Bardzo ważne jest postępowanie dowodowe.

Darowany dopuścił się rażącej niewdzięczności?

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 1 k.c.).

Odwołanie darowizny – Co dalej?

Oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje per se przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę. Stwarza bowiem jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Czyli najpierw musimy odwołać darowiznę! To pierwszy krok…

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie darczyńcy, stanowiące jednostronny akt szczodrobliwości, nakłada na obdarowanego etyczny obowiązek wdzięczności.

Odwołanie darowizny – Sankcja

Dlatego jest sankcja w postaci możliwości odwołania darowizny.

Kiedy? W przypadkach skrajnie negatywnego zachowania się w tym zakresie przez obdarowanego.

Zwróćmy uwagę na podobne sprawy.

W wyroku Sądu Najwyższego z 10.08.2017 r., II CSK 871/1615, trafnie podniesiono, że możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest instytucją wyjątkową i w związku z tym przesłanka odwołania powinna być poddana wykładni restryktywnej

Niewdzięczność – Uwzględnia się wszystkie okoliczności 

Wyroku Sądu Najwyższego z 16.05.2007 r., III CSK 74/0419, która brzmi następująco: „Nie ma ogólnej reguły pozwalającej na uznanie zachowania obdarowanego wobec darczyńcy za rażącą niewdzięczność uzasadniającą odwołanie darowizny”. Ocena, czy obdarowanemu można przypisać niewdzięczność i to w stopniu rażącym, musi być dokonywana in casu na podstawie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy z uwzględnieniem dobrych obyczajów, ale również norm obowiązujących w środowisku, w którym funkcjonują obie strony, oraz ich wzajemnych relacji, w tym stopnia bliskości.

Pojęcie „rażącej niewdzięczności” zawarte w przepisie art. 898 § 1 k.c. wymaga zatem analizy motywów określonych zachowań obdarowanego, w tym zwłaszcza tego, czy zachowania te nie są powodowane, czy wręcz prowokowane przez darczyńców. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Tagged , , , , , , , , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.