Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa. Ali­men­ty to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii przy rozwodzie. 

Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. 

Są ludzie, którzy mają na koncie miliony, jednakże za 50 groszy są w stanie zrobić wszystko. 

Niekiedy jest to walka o coś więcej niż o alimenty. 

Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, zachęcam, aby zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii, lub innych profesjonalnych prawników.

Trzeba uzyskać profesjonalną pomoc, gdyż można dużo stracić. 

Na przestrzeni lat nawet bardzo dużo… 

Alimenty Adwokat Warszawa – Obowiązki alimentacyjne

Obowiązki alimentacyjne to nie tylko alimenty na dziecko. 

Oczywiście najczęściej tak jest, jednakże pamiętajmy, że są różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. 

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. 

Istnieje również, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane – w szczególności, gdy winny jest jeden z małżonków. Wówczas małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów. 

Alimenty na dziecko 

Zacznijmy od końca – do kiedy trzeba łożyć alimenty na dziecko? Często wydaje nam się, że do uzyskania pełnoletności.  Odpowiedź brzmi NIE. 

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Alimenty Adwokat Warszawa – Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić, gdy dziecko uzyskało pełnoletność? Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Co zrobić, gdy po prostu nie stać Cię na alimenty? Należy opisać swoje koszty. 

Czy można zmienić alimenty? Tak!

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Uwaga – zmiana może również dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty Adwokat Warszawa – Czy można się uchylić?

Tak, rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Czy alimenty się przedawniają?

Można dochodzić zaległe alimenty za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu. Można domagać się zasądzenia alimentów zaległych  tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby i istnieją niezaspokojone potrzeby.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

POTRZEBY DZIECKA

MOŻLIWOŚCI OJCA

Pamiętaj – faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby!

Alimenty Adwokat Warszawa – Sąd zasądził wysokie alimenty?

Spokojnie – są na to sposoby. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy utrzymanie dziecka naprawdę tak dużo kosztuje? Może warto to wyliczyć… W drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Najważniejszy jest materiał dowodowy. Należy szczegółowo i bardzo dokładnie sporządzić opis potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych ojca. 

 Alimenty – Zabezpieczenie

Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zawierać powinno wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

Sąd wskazuje –  kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania. Sąd wskazuje również  określenie kwoty zabezpieczenia. 

Jaki termin ?   Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Postanowienie powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia.Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom  postanowienie.

Masz prawo do zażalenia. Zgodnie ze zmianą przepisów która weszła w życie listopad 2019 r. należy w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie.

Alimenty Adwokat 

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia.

Podczas gdy obowiązany nie płaci?  To może ściągnąć komornik ? Masz pieniądze na koncie to szybko komornik ściągnie.

Jak uzasadnić zażalenie ?

Postanowieniem z dnia ____roku Sąd Rejonowy w ______ , III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

W zażalenie wskazujemy czy w całości czy w części skarżymy.

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania, albowiem dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest przeprowadzenie przynajmniej częściowego  postępowania dowodowego.

Celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Alimenty Adwokat

Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej,

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4).

Tagged .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.