Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu. Gdy w szkole lub przedszkolu dojdzie do wypadku, w który ucierpi dziecko, rodzice mają prawo ubiegać się o dwa rodzaje odszkodowań.

Polisa NNW (nieobowiązkowe) – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Nie musimy ustalać, kto zawinił i czy działania lub zaniechania sprawcy dają prawo do wypłaty. Kwota wypłacana z tejże polisy oscyluje z reguły w okolicach kilkuset złotych za zdarzenie. Jest ona zdecydowanie nieproporcjonalna do kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia możliwej do uzyskania od szkoły, z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu – Sprawa cywilna i sprawa karna

Sam fakt szkody czy uszczerbku nie wystarczy, aby otrzymać odszkodowanie. Konieczne jest udowodnienie, że szkoda wynikła z uwagi na działanie lub zaniechanie sprawcy, lub też niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez sprawcę istniejącego zobowiązania. Dlatego konieczne jest ustalenie okoliczności powstania zdarzenia oraz winy – nie tylko wskazania działania, które doprowadziło do wypadku, ale także zaniedbania, np. niedopilnowanie, brak wyszkolenia.

Dzieci w szkole lub w przedszkolu pozostają pod nadzorem nauczyciela lub wychowawcy. Na opiekunach ciąży właściwy nadzór. Jeżeli ktoś zawinił i dziecko poniosło szkodę, wówczas należy się odszkodowanie. Należałoby w postępowaniu karnym ustalić, kto zawinił i czy można było tego uniknąć, gdyby nie błąd ludzki. Ważne jest to, że sąd – wydział cywilny – prowadzi własne postępowanie dowodowe.

Zawsze jest łatwiej, gdy mamy postępowanie karne, w którym zostanie stwierdzone, że do szkody przyczynił się błąd ludzki. Gdy mamy wyrok skazujący, wówczas postępowanie cywilne odszkodowawcze polega głównie na ustaleniu kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, renty. Gdy sąd karny umorzy postępowanie karne, wówczas są mniejsze szanse na wysoką rekompensatę.

Podstawą do odszkodowania najczęściej jest błąd ludzki.

Art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Pamiętajmy, iż odpowiedzialność ponosi również osoba działająca w ramach jednostki.

Zgodnie z art. 430 Kodeksu cywilnego: 

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu – ważny wyrok

Obowiązek nadzoru jest obowiązkiem należytej staranności. 

Co to oznacza?

Osoba sprawująca nadzór powinna udowodnić, że uczyniła wszystko co jest możliwe w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie. Zakres obowiązku nadzoru zależy od wszystkich okoliczności: sytuacji życiowej zobowiązanego, rozwoju fizycznego i psychicznego osoby pozostającej pod nadzorem, jej zachowania się itp. Przepis ten wraz z opisanym wyżej domniemaniem może być brany pod uwagę w wypadku wyrządzenia szkody innej osobie pozostającej pod również pod nadzorem tego samego podmiotu (vide orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1965 roku, sygn. akt I CR 326/65, OSN 1966, nr 10, poz. 167).

Postępowanie dowodowe w sprawie

Ważne jest postępowanie dowodowe. Prawidłowe rozstrzygnięcie każdej sprawy uzależnione jest od spełnienia przez Sąd meriti dwóch naczelnych obowiązków procesowych, tak w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.

1. Postępowanie dowodowe. Należy ułożyć strategię postępowania w sprawie – czyli ustalić, które dowody są nam potrzebne do udowodnienia naszych racji.

Kiedy twierdzimy, że błąd popełniła osoba X, bo była nieprzeszkolona, zaś osoba X twierdzi inaczej, wówczas musimy żądać zobowiązania jej do wykazania, że faktycznie była przeszkolona.

2. Dokonanie wszechstronnej oceny całokształtu ujawnionych okoliczności

Analiza i logiczne myślenie są kluczowe. Najpierw zbieramy dowody – następnie je analizujemy. Jeżeli doszło do uszkodzenia ciała ucznia/przedszkolaka, wówczas trzeba ocenić, czy można było tej sytuacji uniknąć, czy błąd ludzki zawinił.

Zgodnie z kodeksem cywilnym tj.  art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu – przedawnienie sprawy

Klienci często mówią „Minęły 3 lata, już nie mogę wystąpić o odszkodowanie…” To nieprawda!

Zatem jak długo mogę czekać z wytoczeniem sprawy o odszkodowanie?

Możesz czekać nawet 20 lat! Czy to prawda? Tak! O zadośćuczynienie za wypadek dziecka można ubiegać się aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia.  Art. 4442 Kodeksu cywilnego stanowi, iż przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Rodzic działa również na rzecz i w imieniu dziecka, dlatego nie musimy czekać aż dziecko skończy 18 lat. Zadośćuczynienie jest świadczeniem osobistym, ale wypłaca się rodzicom. Pieniądze nie dają szczęścia? Niekiedy dają. A na pewno mają zrekompensować dziecku krzywdę jakiej doznało.

Czy odszkodowanie a zadośćuczynienie to jest to samo? 

Nie!

Wypadek dziecka w szkole i przedszkolu – dowody na koszty leczenia

Często w związku z wypadkiem zdarzają się sytuację, gdy musimy ponieść koszt takie jak:

  • wizyty lekarskie, dodatkowa rehabilitacja, koszt leków itp.
  • niekiedy konieczny jest tez paszport i dodatkowa opieka za granicą
  • pomoc psychologa, żeby przetrwać trudne chwile

Rodzice ponoszą koszt – powinny zbierać dowody kosztów w tym zakresie, a ubezpieczyciel powinien zwrócić pieniądze, które wydali.

Kluczowe zawsze jest czy  wypadek miał miejsce z winy placówki edukacyjnej, rodzice mogą żądać wszelkich poniesionych kosztów, które ponieśli w związku z wypadkiem dziecka.

Pamiętajmy, iż w najcięższych sprawach oprócz zadośćuczynienia i odszkodowania, można uzyskać czasem rentę. Jednak oczywiście musi być podstawa w tym zakresie. Na przykład dziecko nie wróci do pełni zdrowia i sprawności.

Opublikowano w Opieka nad dzieckiem.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *